За нас

„Info.semed.mk“ е медицински блог за информирање, запознавање, едукација поврзано со здравствените проблеми. Целта е преку објавите да се допре до сите читатели, кои ќе се стекнат дополнително знаење, а притоа, ќе бидат и постојано информирани.

Споделуваме и искуства на пациенти со лекувањето кај различни доктори, на различни здравтвени проблеми. Објавуваме интервјуа и анализи со познати доктори и медицинари, со цел, одблизу да се запознаете со видовите на здравствените проблеми и решенија на истите.

Новинар: Кристијан Ландов
Надворешен соработник: д-р. Марија Михајлова