Дали хронично болните се придржуваат на препораките и терапијата?

Психологија на придржување

Хроничните незаразни болести се сè пораспространети во современиот свет, што е факт со кој секојдневно се соочуваат поединци, семејства, здравствени системи, држави, па дури и целата меѓународна заедница со различен степен на успех. Податоците на Светската здравствена организација (СЗО) од пролетта 2021 година покажуваат дека хроничните незаразни болести се причина за смрт на 71% или 41 милион луѓе годишно на глобално ниво. Дополнително, тие значително го намалуваат квалитетот и времетраењето на животот на пациентот и неговата работна способност и претставуваат економски товар за заедницата поради трошоците за лекување и губењето на работниот капацитет на пациентот.
Терминот хронични незаразни болести (ХНБ) се однесува на состојби, нарушувања и болести кои не се пренесуваат од едно на друго лице, се трајни и не се реверзибилни. Со текот на времето, тие можат да бидат само во ремисија, да стагнираат или да се влошат. Најчести се следниве:
кардиоваскуларни заболувања (миокарден инфаркт и мозочен удар)
малигни заболувања
респираторни заболувања (хронична опструктивна белодробна болест, астма)
дијабетес.

Овие болести се причина за 80% од смртните случаи од ХНБ

Прилагодувањето на секој пациент на било која хронична болест се одвива во неколку области од животот и има свој тек и времетраење. Различни луѓе се разликуваат во начинот на кој се прилагодуваат и сите се соочуваат со слични задачи:

  • промена во однесувањето тесно поврзана со самата болест
  • одржување на најдобриот можен функционален статус воопшто
  • одржување на квалитетот на животот
  • избегнување на развој на неповолни психолошки состојби, нарушувања или болести
  • намалување на негативниот ефект на болеста и/или третманот.

Добро прилагодениот хроничен пациент ќе има уредни параметри кои покажуваат дека добро ја контролира болеста, а во исто време ќе одржува позитивно расположение, ведар дух и смисла во животот.

Doctor is assist patient to eat medicine tablet in pillbox correctly – people medical concept

Психологијата разликува 5 компоненти на адаптација на хронична болест – интерперсонална, когнитивна, емоционална, физичка и бихејвиорална. Тие не се одвоени, туку меѓусебно зависни во сите правци – на пример, неповолниот функционален статус ќе влијае на емотивниот во смисла на незадоволство, огорченост или дури и депресија, а тоа може да има негативен ефект врз однесувањето на здравјето (на пример, поттикнување на пушењето или консумација на штетна храна, намалување на веројатноста за вежбање или други форми на  однесување.
Понатаму, треба да се има предвид дека добрата или помалку добрата адаптација не е константна – дури и најадаптираните пациенти ќе имаат „лоши“ моменти или денови; дури и најнеприлагодените можат со мали чекори да се насочат кон патот на подобра адаптација. Денес знаеме дека веројатноста за добра адаптација е поголема ако пациентот:

 1. информиран за неговата состојба и методите на лекување
 2. ко-одлучува за лекување
 3. оптимист
 4. проактивен,има рационален начин на справување со болеста
 5. има чувство на самоефикасност во справувањето со болеста
 6. има добра социјална поддршка
 7. ги следи здравствените препораки во најголема можна мера (се придржува).

Интеракцијата со здравствениот персонал треба да се карактеризира со меѓусебно почитување, доверба и медицинска емпатија. Направени се бројни студии, теоретски модели и препораки за секој од наведените сложени аспекти на адаптацијата. Единствен заклучок е дека е потребен холистички, мултидисциплинарен пристап кон проблемот, а правилото на најслабата алка ќе го одреди конечниот резултат. Со оглед на резултатите од истражувањето, се чини дека придржувањето е најчеста слаба алка.

Придржување

Придржувањето е степенот на усогласеност на однесувањето на пациентот со препораките на лекарот. Тоа се однесува на земање лекови, усвојување нови форми на однесување и/или менување на несаканото однесување. Хипократ пред 2400 години забележал дека „пациентите лажат дека земаат лекови… а некои умираат поради тоа“. Современите истражувања покажуваат дека најмногу 20% од пациентите ќе ги следат упатствата на лекарот, бидејќи имаат доверба во авторитетот и се подготвени да го послушаат.
Светската здравствена организација (СЗО) го смета прашањето за придржување како најважен проблем во борбата против хроничните незаразни болести. Му посветила документ од 209 страници (Adherence to long-term therapies, Evidence for action, 2003) во кој зборува за неповолното ниво на придржување до здравствените препораки и упатства за терапија за хронични незаразни болести – и се обидува да најдете начини за подобрување на ситуацијата. Објавувањето на СЗО од 2020 година покажува дека и по неколку години, ситуацијата не е значително променета.

Класичниот пристап, кој вклучува едукација на пациентите за болеста и лекувањето, повторено советување и материјална поддршка за лекови, не даде задоволителни резултати.

Во 2020 година, Њујорк Тајмс го нарекува непридржувањето епидемија надвор од контрола, а СЗО вели дека ефикасната интервенција насочена кон придржувањето би имала помоќен ефект врз здравјето на човечкиот вид отколку подобрувањето на која било друга медицинска процедура.
Големината на проблемот со непридржување може да се види во примерот на третман на хипертензија. Тоа е хронична состојба која е главен фактор на ризик за срцев удар и мозочен удар и бара терапија со лекови и промени во животниот стил. Редовното земање на пропишаната доза на антихипертензивни лекови е од суштинско значење за контрола на крвниот притисок. Значителен дел од пациентите (10-30%) покажуваат примарно непридржување, што значи дека никогаш не го подигнуваат препишаниот лек во аптека, а останатите се секундарни неадхерентни и најчесто не го земаат како што е препорачано од лекарот. . Резултатите од истражувањето во западните земји покажуваат дека затоа само околу 37% од луѓето со хипертензија редовно земаат препишани лекови, а само 25% од нив имаат добро регулира.н Во помалку развиените земји, овој процент понекогаш е едноцифрен.

Психологија на придржување – што треба и што не треба

Секое сложено однесување, како што е придржувањето кон медикаментозна терапија за хронично заболување, има бројни фактори кои влијаат врз него. Некои фактори помагаат и поддржуваат, а некои попречуваат. Со цел да се подобри придржувањето кон терапијата за хипертензија, неопходно е да се земат предвид факторите кои попречуваат поврзани со:

 • пациент
 • терапија
 • здравствениот персонал
 • здравствениот систем.

Накратко, резултатите од истражувањето за бариерите за придржување го кажуваат следново:

Фактори поврзани со пациентот

заборавеност на пациентот, погрешно разбирање на медицински упатства, погрешно разбирање на болеста, верувања кои не се совпаѓаат со здравствените препораки, негирање на болеста, недоволна или несоодветна социјална поддршка, погрешно разбирање на несаканите ефекти на лековите, емоционални и/или други ментални нарушувања, „неуреден“ начин на живот и друго.

Фактори поврзани со терапија

Придржувањето ќе биде помало во случај на почесто земање на неколку лекови, ако лековите имаат непријатни несакани ефекти, ако таблетите или капсулите се големи и тешко се голтаат, ако дозата е комплицирана – на пример, различни во наутро и навечер и доколку терапијата е трајна.

Фактори поврзани со здравствениот персонал

На придржувањето негативно ќе влијае лошата комуникација помеѓу лекарот и другиот здравствен персонал со пациентот, недовербата на пациентот кон лекарот, верувањето дека лекарот е непрофесионален или незаинтересиран за неговата работа и за пациентот. Исто така, покажувањето нетрпеливост, недостаток на време и/или телефонирање и користење на компјутер додека разговарате со пациентот ќе го има истото влијание.

Фактори поврзани со здравствениот систем

Пречки за добро придржување ќе бидат потешкотиите во „пристигнувањето“ до лекарот и лекот, тешкотиите при закажување прегледи, не покривање на целата цена на лекот, не одговарање на пораките на е-пошта и немање повратни информации за ефективноста на лекот, за  терапијата.

Значи, што треба да направиме за да им помогнеме на пациентите подобро и поупорно да се придржуваат до здравствените препораки и до лекувањето?

Покажувањето интерес за секој поединечен пациент и отворената, емпатична и топла комуникација е добар почеток. Препорачливо е да се користи речник прилагоден на општата популација и да се даде кратко објаснување за помалку познати термини. Во разговорот треба да се стави акцент на 3 до 4 најважни информации, а сите други препораки пожелно е да бидат запишани во извештајот. Тогаш добро е да проверите дали пациентот ја разбира пораката и да му оставите време да поставува прашања.

Во текот на разговорот потребно е да се дознае дали пациентот се согласува со препораките за лекување и дали има пречки за нивно следење. Пречките можат да бидат објективни, како што е егзистенцијална ситуација, или субјективни, како што се верувањата или ставовите. Важно е отворено да се разговара за можните несакани ефекти од третманот, времетраењето на третманот и можните алтернативи.

Пациентите треба да се охрабруваат да користат потсетници за лекови, кои можат да бидат прилично едноставни, како што се дневни или неделни кутии со таблети, до софистицирани програми на мобилни телефони.

Конечно, на пациентот треба јасно да му се објаснат последиците од непочитување на упатствата и неприфаќање на терапијата точно како што е пропишано, а во исто време да се поттикне неговата лична одговорност за следење на препораките.

Доколку е можно, би било охрабрувачки да се закаже термин за контролен преглед, да се изрази верба во поволен развој на здравствената состојба и да се објават кои индикатори (прегледи/пребарувања/наоди) ќе се користат за да се утврди тоа.

Извор :

World Health Organization. (‎2003)‎. Adherence to long-term therapies : evidence for action / [‎edited by Eduardo Sabaté]‎. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42682