Загадување на почвата и јавно-здравствени ефекти

Загадувањето на почвата се јавува кога присуството на токсични хемикалии, загадувачи или загадувачи во почвата е во доволно високи концентрации за да биде ризично за растенијата, дивиот свет, луѓето и се разбира, за самата почва. Обработливото земјиште се претвора во пустина и станува необработливо со сè поголеми стапки, делумно поради глобалното затоплување и земјоделските ѓубрива и пестициди, намалувајќи ја надежта дека можеме да го нахраниме нашето растечко население. Производството на храна ќе треба да се зголеми за најмалку 40%, а најголемиот дел од тоа ќе треба да се одгледува на плодни почви кои покриваат само 11% од глобалната копнена површина. Контактот со контаминирана почва може да биде директен, од користење на паркови, училишта итн., или индиректен со вдишување на загадувачи на почвата кои испарувале или преку потрошувачка на растенија или животни кои имаат акумулирале големи количини на загадувачи од почвата, а исто така може да резултира од секундарна контаминација на водоснабдувањето и од таложење на загадувачи на воздухот.

Причини за загадување на почвата

Непотребната, постојано зголемена употреба на хемикалии како што се пестициди, хербициди, инсектициди и ѓубрива е еден од главните фактори кои предизвикуваат загадување на почвата со зголемување на нејзината соленост што ја прави неплодна за обработка и негативно влијае на микроорганизмите присутни во почвата. Други видови контаминација на почвата обично произлегуваат од радиоактивниот отпад, пробивањето на контаминирана површинска вода во подземните слоеви, истекувањето на исцедок од отпадни води од депониите или директното испуштање на индустриски отпад во почвата, неповолните и штетни практики на наводнување, несоодветните септички системи и управување и одржување, истекување од санитарна канализација, кисели дождови што паѓаат на почвата, истекување гориво од автомобили, кои се измиваат поради дождот и навлегуваат во блиската почва и техники за управување со небезбеден отпад, кои се карактеризираат со испуштање на отпадни води од големите депонии и блиските потоци или реки.

Директни здравствени ефекти од загадување на почвата

Најчести загадувачи се тешките метали и минералните масла. Многу вообичаени загадувачи на почвата се канцерогени, поради што луѓето кои се изложени на овие загадувачи имаат многу поголема веројатност да развијат рак отколку оние кои не се. На пример, познато е дека редовното изложување на бензен предизвикува леукемија и кај децата и кај возрасните, а изложеноста на полихлорирани бифенили (PCB) е поврзана со рак на црниот дроб. Загадувањето на почвата може да предизвика и невромускулна блокада, како и депресија на централниот нервен систем, главоболки, гадење, замор, иритација на очите и осип на кожата. Бидејќи растенијата не можат да се ослободат од токсичните молекули на загадувачите, тие се акумулираат во растението, предизвикувајќи поголема количина на загадување во растението отколку во почвата. Луѓето директно преку нивна консумација или преку месото на животните кои јаделе од овие растенија ги внесуваат загадувачките агенси во организмот. Понатаму, присуството на тешки метали во почвата во токсични количини може да предизвика неповратно развојно оштетување кај децата. Оловото и живата во почвата исто така може да бидат штетни за здравјето на луѓето. Високите концентрации на кој било метал може да предизвикаат оштетување на развојот на мозокот на малите деца, што пак може да доведе до невролошки проблеми. Луѓето на која било возраст, исто така, може да претрпат оштетување на бубрезите или црниот дроб од изложеност на прекумерна жива во почвата (заради небезбедна диспозиција на отпад од жива). Освен што го загрозува здравјето на луѓето, загадувањето на почвата може да предизвика и економска штета.